• Tervetuloa !
 • Tervetuloa !
 • Tervetuloa !
 • Tervetuloa !
 • Tervetuloa !

Tietosuojakäytäntö

Johdanto

• Tämä tietosuojakäytäntö on olennainen osa yleisiä ehtoja, joten käytetyt määritelmät jälkimmäisissä käytetään uudelleen tässä tietosuojakäytännössä.

• Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on tiedottaa asiakkaille siitä, kuinka heidän henkilötietojaan verkkosivustolta kerätään, kuinka rekisterinpitäjä käsittelee niitä ja lopuksi Asiakkaiden oikeuksista tähän käsittelyyn liittyen kuten alla on määritelty.

 

Määritelmät

• Seuraavilla termeillä, käytettiinpä niitä tässä tietosuojakäytännössä yksikkö- tai monikkomuodossa, on seuraava määritelmä:

Keskitason arkistointi :

tarkoittaa sellaisten henkilötietojen siirtämistä, joilla on edelleen hallinnollista etua rekisterinpitäjälle (kuten riita-asioissa ja/tai oikeudellisen velvoitteen yhteydessä) erillisessä tietokannassa, loogisesti tai fyysisesti erillään ja johon pääsyä on joka tapauksessa rajoitettu. Tämä arkisto on välivaihe ennen kyseisten henkilötietojen poistamista tai anonymisointia;

CG:

 

tarkoittaa yleisiä ehtoja;

Tietosuojakäytäntö:

tarkoittaa tätä rekisterinpitäjän toteuttamaa luottamuksellisuutta ja asiakkaiden henkilötietojen suojaa koskevaa käytäntöä;

Asiakas:

tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka on vähintään 15-vuotias, joka selaa Verkkosivustoa ja jonka henkilötietojen käsittelyssä Rekisterinpitäjän toimesta on tietosuojakäytännön alainen. Sellaisenaan Asiakas takaa, jos hän on alle 15-vuotias, että hän on saanut vanhempainvallan haltijan suostumuksen Tietosuojaperuskirjassa määriteltyjen henkilötietojensa käsittelyyn;< /p>

Tili:

tarkoittaa Asiakkaan henkilökohtaista tiliä, johon pääsee verkkosivustolla henkilökohtaisten tunnisteiden avulla ja joka on Asiakkaalle luottamuksellinen, jota hän ei voi välittää kolmannelle osapuolelle ja josta hän voi tehdä tilauksen;

Tiedot tai henkilötiedot:

tarkoittaa Henkilötietosääntöjen mukaisia ​​Asiakkaan henkilötietoja, jotka Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee Verkkosivuston käytön yhteydessä;

Erityiset oikeudet:

tarkoittaa henkilötietosäännöissä Asiakkaille myönnettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia oikeuksia, jotka on kehitetty tietosuojaselosteen kohdassa 9;

Henkilötietoasetus :

tarkoittaa 6. tammikuuta 1978 annettua lakia nro 78-17 tietojen käsittelystä, tiedostoista ja vapauksista Euroopan unionin virallisessa lehdessä 4. toukokuuta 2016 julkaistun 27. huhtikuuta 2016 annetun yhteisön asetuksen mukaisesti. yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaa liikkuvuus (tunnetaan nimellä "RGPD " yleisissä tietosuojasäännöksissä);

Tiedonhallinta :

tarkoittaa yritystä, johon viitataan oikeudellisissa huomautuksissa, jotka ovat saatavilla täällä: Oikeudelliset huomautukset;

Verkkosivusto:

tarkoittaa verkkosivustoa, jolla tätä tietosuojakäytäntöä isännöidään;

Päätteet:

tarkoittaa laitteistoa (tietokone, tabletti, älypuhelin, puhelin jne.), jota asiakas käyttää verkkosivuston tarkasteluun tai katseluun.


Käsittelyn oikeudelliset perusteet


• Henkilötietosääntöjen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettua käsittelyä tukee erityinen oikeusperusta.

Asiakas on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

• Verkkosivusto on vaatinut nimenomaisen suostumuksen Asiakkaalle suostumuksensa yhteydessä selitetyn tietyn käsittelyn suorittamiseksi.

Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jossa Asiakas on osapuolena, tai jälkimmäisen pyynnöstä tehtyjen sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi.
/>
• Käyttääkseen Verkkosivustoa ja hyötyäkseen sen palveluista Asiakas on hyväksynyt vähintään GC:n. Nämä asiakirjat vahvistavat sopimussuhteen asiakkaan ja rekisterinpitäjän välillä ja toimivat erityisesti oikeusperustana sille, että rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja.

• Nämä tiedot ovat tarpeen useiden Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisen sopimussuhteen hoitamiseen liittyvien käsittelytoimintojen suorittamiseksi, joiden tarkoitukset on kuvattu kohdassa 4 – Tarkoitukset käsittelystä.

Käsittely on tarpeen sitä koskevan laillisen velvoitteen noudattamiseksi.

• Henkilötietojen käsittely voi myös olla tarpeen. Rekisterinpitäjään kohdistuvan lainmukaisen velvoitteen noudattamiseksi, esimerkiksi verkkosivuston käyttölokien säilyttäminen 25. helmikuuta 2011 annetun asetuksen nro 2011-219 mukaisesti, joka koskee tietojen säilyttämistä ja välittämistä, mikä mahdollistaa kaikkien verkkosisällön luomiseen osallistuneiden henkilöiden tunnistaminen.

Käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuja etuja varten, elleivät Asiakkaan edut tai perusoikeudet ja vapaudet edellyttävät henkilötietojen suojaa. tiedot, erityisesti silloin, kun asiakas on lapsi.

• Rekisterinpitäjällä voi olla oikeutettu etu, joka oikeuttaa Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn, kuten esimerkiksi tietojen tiukan käsittelyn välttämätön petosten estämiseksi.

• Tässä tapauksessa Rekisterinpitäjä varmistaa, että kyseinen käsittely on todella tarpeen sen oikeutettujen etujen saavuttamiseksi ja arvioi käsittelyn seuraukset Asiakkaalle, erityisesti ottaen huomioon käsittelyn luonteen. käsitellyt tiedot ja tapa, jolla niitä käsitellään.

• Rekisterinpitäjä varmistaa, ettei se jätä huomiotta etua tai perusoikeuksia ja -vapauksia antamalla Asiakkaan milloin tahansa vastustaa tässä tietosuojaselosteessa kuvattua käsittelyä tai osaa siitä, kuten toteuttaakseen erityisiä oikeuksiaan kohdan 10 – Asiakkaiden erityisoikeuksien käyttö - ehtojen mukaisesti.

Käsittelyn tarkoitukset

Asiakkaan henkilötiedot ovat välttämättömiä, jotta hän pääsee verkkosivustolle, käyttää sitä ja parantaa sen käyttöä ja jotta rekisterinpitäjä voi/d:

• Suorittaa kaupalliseen suhteeseensa Asiakkaan kanssa liittyviä toimintoja, eli laskuja, kirjanpitoa, "asiakassuhteen" seurantaa Asiakkaan kanssa, kuten tyytyväisyys, valitusten käsittely, Verkkosivuston käyttö ja paljon muuta yleensä palveluista jne. ;

• Henkilökohtaista viestintää asiakkailleen, erityisesti tietosähköpostien avulla, havaitsemiensa mieltymyksiensä, palvelujen ja/tai Verkkosivuston käytön mukaan;

• Salli tuotteiden toimitusten seuranta ja tilausten tekeminen;

• Kaupallisten tarjoustoimintojen toteuttaminen;

• Kaupallisten tilastojen, analyysien ja markkinointityökalujen kehittäminen (mukaan lukien luokitus, pisteet jne.);

• Salli Asiakkaan pääsy Tilille ja anna hänelle kaikki sen sisältämät tiedot, kuten hänen tilauksensa, osoitekirjansa, rekisteröimänsä tuotteet;

• Optimoi asiakkaan selaaminen verkkosivustolla muistamalla heidän mieltymyksensä ja yksinkertaistamalla mahdollisia tulevia ostoksia verkkosivustolla;

• Erityisten oikeuksien käyttöä koskevien pyyntöjen hallinta kohdan 10 ehtojen mukaisesti – Asiakkaiden erityisoikeuksien käyttö;

• Huoltopalveluiden hallinta;

• Maksamattomien maksujen ja riitojen hallinta;

• Asiakaskommenttien hallinta verkkosivustolla;

• Asiakkaan kanssa riitautumisen estäminen;

• Petosten ja rahanpesun torjunta; ja

• Lakisääteisten velvoitteidensa noudattaminen, erityisesti kirjanpito- ja verovelvollisuutensa.

Henkilötietojen säilytys
• Verkkosivustoa isännöi yritys, jonka yhteystiedot löydät napsauttamalla tätä: Oikeudellinen huomautus.

• Kaikkiin varotoimiin on ryhdytty Asiakkaiden henkilötietojen säilyttämiseksi suojatussa ympäristössä ja niiden vääristymisen, vahingoittumisen tai luvattomien kolmansien osapuolten pääsyn estämiseen. Asiakkaan välittämiä tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin eikä myydä tai vaihdeta.

Henkilötietojen kerääminen verkkosivustolla

• Rekisterinpitäjä kerää Tiliä luodessaan ja sen asteittain valmistuttua seuraavat Henkilötiedot, jotka Asiakas antaa tai jotka hän ilmoittaa spontaanisti navigoinnin aikana ja joita säilytetään kolme ( 3) vuotta, aktiivisesti, asiakkaan viimeisestä yhteydenotosta Verkkosivustolle:

• Nimi ,
• Etunimi,
• Sähköpostiosoite,
• Toimitusosoite,
• Laskutusosoite,
• Yrityksen nimi, jos sovellettavissa,
• Asiakkaan tilille tallennettu sisältö,
• Tarvittaessa poissulkemisen syy(t) (kaikki elementit, joiden avulla voidaan osoittaa alle kuukauden takaiset toimet, jotka oikeuttavat poissulkemisen),
• Yhteystiedot (päivämäärä, kellonaika) , IP-osoite, tarkastetut sivut) Asiakkaan hänen navigoinnin aikana verkkosivustolla

Yllä olevia henkilötietoja säilytetään myös Väliarkistoissa vielä kahden (2) vuoden ajan yhteisen vanhentumisajan mukaisesti.

• Laskut;
• Tilaustiedot;
• Toteutettujen tapahtumien määrä sekä näiden tapahtumien päivämäärä ja kellonaika

Yllä olevia henkilötietoja säilytetään myös Väliarkistoissa vielä seitsemän (7) vuoden ajan Rekisterinpitäjän vero- ja kirjanpitovelvoitteiden mukaisesti.

• Kaikki Tilin luomislomakkeessa sellaisinaan ilmoitetut henkilötiedot ovat välttämättömiä Rekisterinpitäjän palveluiden hyödyntämiseksi.

• Rekisterinpitäjä kerää soveltuvin osin asiakkaan käyttäessä erityisoikeuksiaan kopion kohdassa 2 mainitusta Asiakkaan henkilöllisyystodistuksesta ja säilytä yhden (1) vuoden aktiivisesti vastaanottamispäivästä.

Vastaanottajat tai vastaanottajaluokat, jos sellaisia ​​on

 

Tietojen vastaanottajaluokat

 

Ehdotetun siirron tarkoitus

Isännöintipalveluntarjoaja

Verkkosivuston isännöinti

Verkkosivustojen kehittämisen ja hallinnan tarjoaja

Verkkosivuston "taustatoimiston" hallinta ja asiakkaiden henkilötietoja sisältävän tietokannan hallinta

Tietokoneen integraattori ja ylläpito

Varmista Rekisterinpitäjän tietojärjestelmän, mukaan lukien Verkkosivuston, etäylläpito

Asiakashallintaohjelmiston julkaisija

Salli hoitaa suhteita asiakkaisiin

Sähköpostin reitityspalvelu

Ota käyttöön uutiskirjeiden

lähettäminen

Puhelimen kulunhallinta

Ota käyttöön eri puheluiden ja puhelinstriimien valvonta

Tukipalveluntarjoaja valppauksien ja asiakasvalitusten hallinnassa

Asiakkaiden valitusten hallinnan parantaminen ja materiaalien turvallisuuden varmistaminen

Tarkastuksen ja säännösten noudattamisen tarjoaja

Varmista, että tietojärjestelmä on lääketieteellisiä ja kosmeettisia tuotteita koskevien määräysten mukainen

Sähköisen asiakirjanhallinnan tarjoaja

Sähköinen laskujen hallinta

Taloudellisen analyysin IT-työkalujen toimittaja

Salli myyntiennusteet

Sosiaalinen media ja mainontapalvelut, mukaan lukien sosiaalisen median hallinta

Viestintähallinta Facebook-sivustolla ja Instagram-mobiilisovelluksessa

Viitauspalvelu ja tilastotyökalut

Varmista verkkosivuston viittaus ja analysoi verkkosivuston tiedot

Viestintätoimisto

Vastaanota viestintäneuvoja

Evästeiden hallinnan tarjoaja

Asiakkaiden suostumuksen kerääminen evästeiden tallentamiseen ja myöhempi asiakkaan ja hänen suostumuksensa tunnustaminen

Maksupalveluntarjoaja

Salli maksut verkkosivustossa

Varaston logistiikan hallintaohjelmiston julkaisija

Salli tietokonejärjestelmän yhdistäminen varastoihin

Paketin toimituspalvelun tarjoaja

Salli asiakkaiden tilaamien tuotteiden lähettäminen

 

• Siinä tapauksessa, että henkilötietoja siirretään vastaanottajalle, joka sijaitsee maassa, joka ei sijaitse Euroopan talousalueen alueella ja josta ei ole tehty Euroopan komission riittävyyttä koskevaa päätöstä, Rekisterinpitäjä sitoutuu ottaa kaikki asianmukaiset takeet varmistaakseen sen täydellisen laillisuuden varmistamalla, että Asiakkailla on täytäntöönpanokelpoiset oikeudet ja oikeussuojakeinot vastaanottajaa vastaan, ja hankkia Asiakkaalta etukäteen ja erityinen suostumus mainittuun henkilötietojen siirtoon.

• Rekisterinpitäjä ei saa Asiakkaalta etukäteen ja erityistä suostumusta hänen henkilötietojensa siirtoon, jos:


• Rekisterinpitäjä varmistaa:
• tehdä Euroopan komission ehdottamia vakiosopimuslausekkeita henkilötietojen vastaanottajan kanssa; tai
• että henkilötietojen vastaanottaja on yksityisyyden suojan periaatteiden alainen (Yhdysvaltoihin siirrettäessä); tai
• ryhtymään toimenpiteisiin henkilötietojen siirtämisen tekemiseksi lailliseksi Euroopan unionin alueen ulkopuolelle henkilötietoasetusten mukaisesti.

• tai jos mainittu siirto on tarpeen:
• velvollisuuksien noudattamiseksi oikeudellisten vaatimusten esittämisen, esittämisen tai puolustamisen varmistamiseksi;
• Rekisterinpitäjän ja vastaanottajan välisen sopimuksen täytäntöönpano Asiakkaan pyynnöstä;
• rekisteröidyn edun mukaisesti tehdyn tai solmittavan sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano rekisterinpitäjän ja vastaanottajan välillä.

Internet-tapahtumien suojaus

• GC:n mukaisesti Verkkosivusto käyttää STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD:n teknologiaa Asiakkaiden pankkitapahtumien turvaamiseen.
• Siten Verkkosivustolla maksaessaan Asiakkaan pankkitiedot välitetään salattuna yritys STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD.
• Käyttääkseen oikeuksiaan, kuten kohdassa 9 – Erityiset oikeudet, jotka liittyvät hänen luottokorttitietoihinsa, asiakasta pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan yritykseen STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD.

Tietyt oikeudet

• Henkilötietosääntöjen mukaisesti Asiakas voi milloin tahansa hyötyä seuraavista erityisoikeuksista:

• pääsy,
• oikaisu,
• poistaminen,
• käsittelyn rajoittaminen,
• siirrettävyys,
• vastustus,
• post mortem -ohjeet,

• Käyttöoikeudet
/>
• Asiakkaalla on mahdollisuus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai ei käsitellä, ja kun niitä käsitellään, pääsy mainittuihin henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot:
• käsittelyn tarkoitukset;
• henkilötietojen luokat;
• vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on välitetty tai välitetään;
• mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai, jos tämä ei ole mahdollista, tämän ajanjakson määrittämisessä käytetyt kriteerit;
• oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojensa oikaisemista tai poistamista tai henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai oikeus vastustaa tätä käsittelyä;
• oikeus tehdä valitus henkilötietojen valvontaviranomaiselle (Ranskassa CNIL);
• jos Henkilötietoja ei ole kerätty Asiakkaalta, kaikki saatavilla olevat tiedot niiden lähteestä;
• automatisoidun päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien profilointi, ja ainakin tällaisissa tapauksissa hyödyllistä tietoa taustalla olevasta logiikasta sekä tämän käsittelyn merkityksestä ja aiotuista seurauksista Asiakkaalle;

• Kun Henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle, Asiakkaalla on oikeus saada tietoa tätä siirtoa koskevista asianmukaisista takeista.

• Rekisterinpitäjä toimittaa kopion käsiteltävistä henkilötiedoista.

• Rekisterinpitäjä voi vaatia hallinnollisiin kustannuksiin perustuvien kohtuullisten maksujen maksamista asiakkaan pyytämästä lisäkopiosta tai jos henkilötietoja pyydetään toimittamaan paperilla ja/tai fyysisesti. media..

• Kun asiakas jättää pyyntönsä sähköisesti, tiedot annetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellei hän toisin pyydä.

• Asiakkaan oikeus saada kopio henkilötiedoistaan ​​ei saa loukata muiden oikeuksia ja vapauksia.

• Oikaisuoikeus

• Asiakkaalla on mahdollisuus saada rekisterinpitäjältä mahdollisimman pian oikaisu häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. Hänellä on myös mahdollisuus saada puutteelliset henkilötiedot täytettäväksi, mukaan lukien lisäselvitys.

• Oikeus tietojen poistamiseen
• Asiakkaalla on mahdollisuus saada rekisterinpitäjältä mahdollisimman pian häntä koskevien henkilötietojen poistaminen, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy: < br /> • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten Rekisterinpitäjä ne on kerännyt tai muuten käsitellyt;
• Asiakas on peruuttanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta;
• Asiakas käyttää vastustusoikeuttaan alla mainituin ehdoin, eikä käsittelylle ole pakottavaa laillista syytä;
• Henkilötietoja on käsitelty laittomasti;
• Henkilötiedot on poistettava laillisen velvoitteen noudattamiseksi;
• Henkilötiedot on kerätty lapselta.

• Oikeus rajoittaa
• Asiakkaalla on mahdollisuus vaatia rekisterinpitäjältä henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, jos jokin seuraavista syistä koskee: < br /> • Rekisterinpitäjä tarkastaa henkilötietojen oikeellisuuden sen jälkeen, kun asiakas on kiistänyt henkilötietojen oikeellisuuden,
• Käsittely on lainvastaista ja Asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista Henkilötiedot ja sen sijaan edellyttävät sen käyttö;
• Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta ne ovat edelleen tarpeellisia Asiakkaalle laillisten oikeuksien perustamiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi;
• Asiakas vastustaa käsittelyä asetettujen ehtojen mukaisesti alla ja rekisterinpitäjä tarkistaa, ovatko vaaditut oikeutetut syyt etusijalla väitettyihin syihin nähden.

• Oikeus tietojen siirrettävyyteen
• Asiakkaalla on mahdollisuus saada häntä koskevat Henkilötiedot rekisterinpitäjältä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, kun:
• Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen; ja
• Käsittely tapahtuu automatisoitujen prosessien avulla.

• Kun asiakas käyttää siirrettävyyttään, hänellä on oikeus saada Rekisterinpitäjä välittämään henkilötiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jonka hän nimeää, kun se on teknisesti mahdollista.

• Oikeus Asiakkaan henkilötietojen siirrettävyyteen ei saa loukata muiden oikeuksia ja vapauksia.

• Vastustusoikeus
• Asiakas voi milloin tahansa erityiseen tilanteeseensa liittyvistä syistä vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä rekisterinpitäjän edun mukaisen oikeutuksen perusteella. . Jälkimmäinen ei enää käsittele henkilötietoja, ellei se osoita, että käsittelyyn on pakottavia ja oikeutettuja syitä, jotka ovat tärkeämpiä kuin Asiakkaan edut, oikeudet ja vapaudet, tai voi säilyttää ne tarkkailua, harjoittamista tai puolustamista varten. oikeudellisista vaateista.

post mortem -määräykset
• Asiakkaalla on mahdollisuus toimittaa rekisterinpitäjälle ohjeet, jotka koskevat hänen henkilötietojensa säilyttämistä, poistamista ja luovuttamista sen jälkeen, kun hänen kuolemansa, jotka ohjeet voidaan myös rekisteröidä "sertifioidulle digitaaliselle luotettavalle kolmannelle osapuolelle". Nämä käskyt tai eräänlainen "digitaalinen testamentti" voivat nimetä niiden täytäntöönpanosta vastaavan henkilön. jos tämä ei onnistu, asiakkaan perilliset nimetään.
• Jos määräystä ei ole annettu, Asiakkaan perilliset voivat ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään saadakseen:
• pääsyn henkilötietojen käsittelyyn, joka mahdollistaa "kuorneen kuolinpesän järjestämisen ja selvityksen ”;
• vastaanottaa "digitaalista omaisuutta" tai "dataa, joka muistuttaa perhemuistoja, siirrettävissä perillisille";
• sulkea Asiakkaan Tili Verkkosivustolla ja vastustaa hänen henkilötietojensa jatkokäsittelyä.

• Asiakkaalla on joka tapauksessa mahdollisuus milloin tahansa ilmoittaa rekisterinpitäjälle, että hän ei halua, että hänen henkilötietojaan luovutetaan kuolemantapauksessa. kolmas osapuoli.

Asiakkaiden erityisten oikeuksien käyttäminen

• Näitä erityisoikeuksia voidaan käyttää milloin tahansa Rekisterinpitäjä:

• Sähköpostilla seuraavaan osoitteeseen: dpo@ydes-avocats.com 
• Postitse seuraavaan osoitteeseen:

SVR Laboratories
e-Boutique Service
79 rue de Miromesnil
75008 Paris

• Rekisterinpitäjä voi edellä mainittujen ehtojen mukaisten erityisoikeuksiensa puolustamiseksi pyytää häntä todistamaan henkilöllisyytensä mainitsemalla sukunimensä, etunimensä, sähköpostiosoitteensa ja liittämään pyyntöönsä kopion voimassa olevasta asiakirjasta. henkilöllisyystodistus sekä kaikki tiedot tai asiakirjat, joiden avulla hänen henkilöllisyytensä voidaan todeta.

• Vastaus lähetetään Asiakkaalle enintään yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

• Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pidentää tätä ajanjaksoa kahdella (2) kuukaudella, joka varoittaa asiakasta, ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuuden ja/tai määrän.

• Jos asiakas pyytää henkilötietojensa poistamista ja/tai jos hän käyttää oikeuttaan pyytää henkilötietojensa poistamista, rekisterinpitäjä voi kuitenkin säilyttää väliarkistoinnin muodossa, niin kauan kuin se on tarpeen sen laillisten velvoitteiden täyttämiseksi, tai todistustarkoituksiin sovellettavan vanhentumisajan aikana.

Asiakas voi myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Ranskassa CNIL).

Salasanan suojaus

• Rekisterinpitäjä ryhtyy kaikkiin tarvittaviin varotoimiin varmistaakseen Asiakkaan salasanan turvallisen tallennuksen hänen tililleen pääsyä varten.

• Tämän salasanan turvallisuus riippuu kuitenkin myös sen suunnittelusta.

• Asiakasta muistutetaan myös siitä, että hänen salasanansa on oltava voimassa olevan vähintään 5 merkin pituinen, vähintään 3 seuraavista neljästä tyypistä: isot kirjaimet, pienet kirjaimet , numerot, erikoismerkit.

• Mnemoniset laitteet mahdollistavat monimutkaisten salasanojen luomisen, kuten:

• Säilytä vain lauseen sanojen ensimmäiset kirjaimet; esimerkiksi lause "Salasana säilytetään!" vastaa salasanaa 1mdp@sr!
• Kirjaamalla sana isoilla kirjaimilla, jos sana on substantiivi (esim. sana)
• Säilyttämällä välimerkit (esim.: !)
• Ilmaisemalla numeroita numeroilla 0–9 (esim. Yksi ->1)

Evästeet, jotka asetetaan asiakkaan päätteeseen verkkosivustolla selauksen jälkeen
< br /> • Verkkosivustolla käytetään evästeitä.

• Eväste on Päätteelle asetettua tietoa, jota Asiakas käyttää verkkosivustolle pääsyyn.

• Evästeet liittyvät Asiakkaan sivustolla liikkumiseen ja niiden avulla voidaan määrittää sivut, joilla hän on käynyt, sekä niiden tarkastelupäivämäärä ja -aika.

• Nämä evästeet eivät koskaan anna rekisterinpitäjälle mahdollisuutta tunnistaa asiakasta henkilökohtaisesti.

• Näiden evästeiden säilyvyys Asiakkaan Päätteessä ei ylitä kolmetoista (13) kuukautta.

• Tarkemmin sanottuna Rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolien julkaisemista evästeistä kerätyt henkilötiedot mahdollistavat:
• tilastojen ja käyntimäärien ja Sivuston Internetin käytön luomisen parantamaan palvelujen kiinnostus ja ergonomia;
• mukauttaa Verkkosivuston esitys Asiakkaan Päätteen näyttöasetusten mukaan (käytetty kieli, näytön tarkkuus, käytetty käyttöjärjestelmä jne.);
• Asiakkaan verkkosivustolla täyttämään lomakkeeseen liittyvien tietojen tallentamiseen (rekisteröityminen tai pääsy tilillesi);
• turvatoimien toteuttamiseen, esimerkiksi kun Asiakasta pyydetään ottamaan yhteyttä Verkkosivustolle uudelleen tietyn ajan kuluttua;
• seurata kaupallista suhdetta Asiakkaan kanssa.

• Evästeiden ansiosta Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee edellä määriteltyihin tarkoituksiin kaikki tai osan seuraavista tiedoista:
• Asiakkaan päätelaitteeseen liittyvät tiedot:
• Sen Internet-palveluntarjoaja (Orange, SFR, Bouygues, Free jne.);
• Hänen mainostunnisteensa, joka on linkitetty hänen terminaalinsa käyttöjärjestelmään;
• Hänen päätelaitteensa IP-osoite;
• Terminaalin sijaintitiedot;
• Heidän kielitoivomuksensa

• Tiedot heidän selailustaan ​​ja käyttäytymisestään verkkosivustolla:
• Tilastot verkkosivuston eri sivuilla, istunnon kesto;
• täydellinen URL-polku verkkosivustolle, sen kautta ja sivustolta;

• Asiakasta koskevat tiedot (sukunimi ja etunimi, ikä tai ikäryhmä, sukupuoli, ilmoitettu ja/tai oletettu sosioammattiluokka, sähköpostiosoite jne.) liittyen hänen toimintaansa Internetissä ja kolmansien osapuolten (mainostajat, mainostoimistot jne.) välittämiä.

Evästeet

Saa tietoa siitä, kuinka Google käyttää henkilötietojasi, kun annat suostumuksesi sivustollemme

Evästeen nimi

Toimittaja

Toiminto

Tallennusaika terminaalissa

__fbp

Facebook

Tutkimus asiakkaiden käyttäytymisestä verkkosivustolla sekä tuotteiden ja myynnin tehokkuudesta

2 tuntia

_ga

Google

Tutkimus asiakkaiden käyttäytymisestä verkkosivustolla sekä tuotteiden ja myynnin tehokkuudesta

13 kuukautta

_gid

Google

Tutkimus asiakkaiden käyttäytymisestä verkkosivustolla sekä tuotteiden ja myynnin tehokkuudesta

24 tuntia

evästeen laki

Wordpress

Suostumusten kerääminen evästeiden tallentamiseen

10 kuukautta

käyttöliittymä

Magento

Tunnista asiakas

24 tuntia

Frontend-cid

Magento

Magenton asiakastilin vahvistaminen

24 tuntia

pagePopup

Cookiebiot

Salli evästebannerin näyttäminen

1 vuosi

_dc_gtm_UA-22608096-1

Google

Asiakkaiden tunnistaminen ja asiakkaiden käyttäytymisen tutkiminen verkkosivustolla

1 minuutti

_dc_gtm_UA-22608096-25

Google

Asiakkaiden tunnistaminen ja asiakkaiden käyttäytymisen tutkiminen verkkosivustolla

1 minuutti

Sähköposti

SVR-laboratorio

Sähköpostiosoitteen tallentaminen, jota asiakas käyttää tunnistaakseen itsensä

2 kuukautta


Evästeiden vastustus

• Asiakkaalle ilmoitetaan ensimmäisen vierailunsa aikana, että hänellä on mahdollisuus vastustaa verkkosivuston toimintaan liittyvien evästeiden rekisteröintiä ja tämä erityisesti määrittämällä Internet-selaimensa niin tai tekemällä valintojaan tällä sivulla. sivu (katso alla).

• Asiakas selaa Verkkosivustoa, tietoja voidaan tallentaa tai lukea hänen Päätelaitteessa hänen valintojensa mukaan.

• Asiakas löytää lisää apua selaimensa omistetuilta sivuilta (jäljempänä yleisimmät selaimet):

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or- allow-cookies< /a>
• Google Chrome:
http:/ /support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=fi&answer=95647
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
• Firefox: http://support.mozilla.org/en/kb/Ota %20and%20disable käyttöön %20%20cookiesta
• Opera: http://help .opera.com /Windows/10.20/ fr/cookies.html

• Asiakas voi myös määrittää selaimensa niin, että se lähettää koodin, joka ilmoittaa verkkosivustoille, joita hän ei halua seurata ("Älä seuraa"):

• Internet Explorer™: http ://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie=ie-11
• Safari™: http://support.apple.com/kb/PH11952
• Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/114836
• Firefox™: https://support.mozilla.org/en/kb/how-to-enable-option-not-tracking < br />• Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack .html a>

• Harjoittele dr ots:
Oletko jo tilannut uutiskirjeemme?
✨Ilmoittaudu mukaan, yllätys odottaa sinua✨
Oikeudellinen huomautus
Ostoskorisi 0
 • Un PHYSIOPURE Gel Moussant 50ml offerte

  €80,00
 • Un Baume Lavant Mains Sensibles offert

  €100,00
 • Une Ampoule B3 Hydra 10ml

  €120,00
(noin x)
- +
Poista
Kyllä Ei
Ostoskorisi on tyhjä: osta täydellinen ihonhoitorutiini nyt.
Pitäisit myös
[B3] Masque Hydra Intensif
[B3] Masque Hydra Intensif
12ml
€6,90
[B3] Essence Hydra
[B3] Essence Hydra
150ml
€22,90